Mazej do obchodu, tady nakupuje vážně každý! :-)

Reklamační protokol

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:          www.grillzone.cz

Společnost:                       Jiří Fara

Se sídlem:                         5. května 1367, 39901, Milevsko

IČ/DIČ:                              888 368 19                                                                                  

E-mailová adresa:             info@grillzone.cz

Telefonní číslo:                  +420 602 944 378

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:     

Moje adresa:                     

Můj telefon a e-mail:         

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

Dne                             jsem ve Vašem obchodě www.grillzone.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ).

 

 Požaduji vyřídit reklamaci dle obchodních podmínek (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).

 

 

 Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání /datum obdržení
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ________________________________
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)_______________________________
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. E-mail:
  7. Telefon:

Údaje v mezerách dokumentu, prosím, doplňte.

 

V                         , Dne                                

                                 

 


______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele + podpis

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č.

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně      věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

 

Podle české praxe by měl stačit i výpis z účtu.